กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แบ่งตามประเภทของยานพาหนะ

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุทางถนนของยานพาหนะแต่ละประเภท

more
กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แบ่งตามเพศ

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บของผู้ใช้รถใช้ถนน จำแนกตามเพศ

more
กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แบ่งตามอายุ

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บของผู้ใช้รถใช้ถนน จำแนกตามกลุ่มอายุ

more
กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แยกตามประเภทผู้ใช้รถใช้ถนน

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามประเภทของการใช้รถใช้ถนน

more
กลุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน แยกตามประเภทผู้ใช้รถใช้ถนน

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามประเภทของการใช้รถใช้ถนน

more
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของปัญหาพฤติกรรมเมาแล้วขับและการขับรถเร็วที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

more