กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศหญิง

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศหญิง หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิต เพศหญิง ที่ปรากฏในสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ต่อ จำนวนประชากรเพศหญิงทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศหญิง ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25615.91
25626.33
25635.35
25644.76
25654.65