กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถบัสโดยสาร ต่อ จำนวนรถบัสโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถบัสโดยสาร ต่อ จำนวนรถบัสโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่เป็นผู้ใช้รถบัสโดยสาร (รวม V70-V79) และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ไม่รวมรถขนาดเล็ก) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถบัสโดยสาร ต่อ จำนวนรถบัสโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255226.66
255321.56
255422.97
255521.36
255619.80