กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถตู้ ต่อ จำนวนรถตู้จดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถตู้ ต่อ จำนวนรถตู้จดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีรถตู้มาเกี่ยวข้อง ต่อ จำนวนรถตู้จดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด รย.2 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถตู้ ต่อ จำนวนรถตู้จดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256121.46
256220.40
256315.52
256410.83
256511.12