กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2553123.34
2554115.57
2555123.20
2556118.85
2559138.06