กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บของคนเดินเท้าและขี่จักรยาน (V01-V19) ต่อ ประชากร 100,000 คน

อัตราการบาดเจ็บของคนเดินเท้าและขี่จักรยาน ต่อ ประชากร 100,000 คน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่เป็นคนเดินเท้าและขี่จักรยาน (V01-V19) และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บของคนเดินเท้าและขี่จักรยาน (V01-V19) ต่อ ประชากร 100,000 คน ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255237.50
255336.37
255432.68
255535.02
255637.40