กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บสาหัส ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชาย

อัตราการบาดเจ็บสาหัส ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชาย หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บเพศชาย ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรเพศชายทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บสาหัส ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชาย ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2552263.60
2553264.41
2554237.98
2555252.63
2556244.40