สถิติและข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

สถิติและข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ได้ถูกรวบรวมและนำเสนอไว้ในรูปแบบต่างๆ สำหรับการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การติดตามสถานการณ์ฯ การกำหนดนโยบาย การวางแผนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนนของประเทศ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้