กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุก ต่อ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุก ต่อ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีรถบรรทุกมาเกี่ยวข้อง ต่อ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุก ต่อ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256148.23
256238.28
256334.10
256439.59
256530.04