กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร ที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (V20-V29) ที่แยกตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด รย.12 (รถจักรยานยนต์) และ รย.17 (รถจักรยานยนต์สาธารณะ) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25562.90
25572.72
25582.89
25593.00
25603.06