กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่มีอายุในช่วง 15 - 24 ปี และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรที่มีอายุในช่วง 15 - 24 ปีทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2553335.51
2554301.00
2555315.50
2556302.36
2559367.23