กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีรถยนต์มาเกี่ยวข้อง ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด รย.1 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256131.67
256229.13
256327.25
256425.44
256521.83