กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีรถจักรยานยนต์มาเกี่ยวข้อง ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด รย.12 (รถจักรยานยนต์) และ รย.17 (รถจักรยานยนต์สาธารณะ) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256119.16
256217.23
256316.45
256416.65
256512.64