กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (V20-V29) ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (V20-V29) และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด รย.12 (รถจักรยานยนต์) และ รย.17 (รถจักรยานยนต์สาธารณะ) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (V20-V29) ต่อ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2552100.90
255393.10
2554100.07
255589.82
255679.60