กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรที่มีอายุในช่วง 15 - 24 ปี ที่แยกตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ต่อ จำนวนประชากรที่มีอายุในช่วง 15 - 24 ปีทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256040.24
256141.35
256249.14
256341.08
256436.77