กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 35- 64 ปี

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 35- 64 ปี หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่มีอายุในช่วง 35- 64 ปี และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรที่มีอายุในช่วง 35- 64 ปีทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 35- 64 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2553163.00
2554149.51
2555158.89
2556154.79
2559104.74