กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชาย

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชาย หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิต เพศชาย ที่ปรากฏในสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ต่อ จำนวนประชากรเพศชายทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชาย ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256119.46
256219.62
256317.07
256415.36
256513.42