กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถยนต์ ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถยนต์ 4 ล้อ ต่อ จำนวนรถยนต์ 4 ล้อจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร ที่เป็นผู้ใช้รถยนต์ 4 ล้อ (รวม V40-V49 และ V50-V59) ที่แยกตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด รย.1 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถยนต์ ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25562.50
25572.65
25582.36
25592.07
25601.73