กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

สัดส่วนคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากการใช้ความเร็ว

สัดส่วนคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากการใช้ความเร็ว หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีสาเหตุจากการใช้ความเร็ว ต่อ จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งหมด

แหล่งข้อมูล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

สัดส่วนคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากการใช้ความเร็ว ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25618.00
256212.28
256311.16
256411.48
256510.48