กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 15 ปี

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 15 ปี หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่แยกตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ต่อ จำนวนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25607.49
25617.34
25628.66
25636.93
25646.12