กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บสาหัส ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศหญิง

อัตราการบาดเจ็บสาหัส ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศหญิง หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บเพศหญิง ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรเพศหญิงทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บสาหัส ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศหญิง ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255294.81
255394.67
255489.30
255593.69
255689.00