กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ที่แยกตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ต่อ จำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256028.60
256130.65
256236.84
256331.97
256430.63