กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิตของคนเดินเท้าและขี่จักรยาน ต่อ ประชากร 100,000 คน

อัตราการเสียชีวิตของคนเดินเท้าและขี่จักรยาน ต่อ ประชากร 100,000 คน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร ที่เป็นคนเดินเท้าและขี่จักรยาน (V01-V19) ที่แยกตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ต่อ จำนวนประชากรทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิตของคนเดินเท้าและขี่จักรยาน ต่อ ประชากร 100,000 คน ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25561.27
25571.23
25581.25
25591.24
25601.49