กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถบรรทุก ต่อ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถบรรทุก ต่อ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่เป็นผู้ใช้รถบรรทุก (V60-V69) และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถบรรทุก ต่อ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255211.07
255310.91
255411.13
255510.22
25569.30