กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 26- 34 ปี

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 26- 34 ปี หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่มีอายุในช่วง 26- 34 ปี และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรที่มีอายุในช่วง 26- 34 ปีทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 26- 34 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2553175.08
2554159.50
2555167.77
2556158.65
2559163.40