กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถยนต์ 4 ล้อ ต่อ จำนวนรถยนต์ 4 ล้อจดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถยนต์ 4 ล้อ ต่อ จำนวนรถยนต์ 4 ล้อจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่เป็นผู้ใช้รถยนต์ 4 ล้อ (รวม V40-V49 และ V50-V59) และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด รย.1 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บของผู้ใช้รถยนต์ 4 ล้อ ต่อ จำนวนรถยนต์ 4 ล้อจดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255210.00
25539.00
25548.10
25557.53
25566.90