กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 15 ปี

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 15 ปี หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บ ต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2553134.11
2554125.35
2555128.04
2556123.35
2559166.65