กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถโดยสาร ต่อ จำนวนรถโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถบัสโดยสาร ต่อ จำนวนรถบัสโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร ที่เป็นผู้ใช้รถบัสโดยสาร (รวม V70-V79) ที่แยกตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ต่อ จำนวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ไม่รวมรถขนาดเล็ก) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถโดยสาร ต่อ จำนวนรถโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25563.30
25571.73
25581.83
25591.46
25600.82