กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร ต่อ จำนวนรถโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร ต่อ จำนวนรถโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีรถโดยสารมาเกี่ยวข้อง ต่อ จำนวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ไม่รวมรถขนาดเล็ก) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร ต่อ จำนวนรถโดยสารจดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256145.34
256241.76
256335.10
256424.45
256526.35