กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถกระบะ ต่อ จำนวนรถกระบะจดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถกระบะ ต่อ จำนวนรถกระบะจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีรถกระบะมาเกี่ยวข้อง ต่อ จำนวนรถกระบะจดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด รย.3 (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถกระบะ ต่อ จำนวนรถกระบะจดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256129.54
256225.42
256324.30
256426.56
256518.09