สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ
จำนวนอุบัติเหตุและความสูญเสีย

เป็นข้อมูลสถิติพื้นฐานที่บอกถึงแนวโน้มของจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ

more
ความเสี่ยงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวโน้มของสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยนำข้อมูลจำนวนการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทนของจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือปริมาณการเดินทางสัญจร เช่น จำนวนประชากร จำนวนรถจดทะเบียน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง ความยาวถนน ปริมาณการเดินทาง

more
ดัชนีความรุนแรงและการเสียชีวิต

เป็นข้อมูลสถิติที่นำมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในรูปของดัชนีความรุนแรงและดัชนีการเสียชีวิต

more