สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อุบัติเหตุทางถนน

อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก

แหล่งข้อมูล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255561,197
255661,246
255766,182
255869,394
255984,370