สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตที่ปรากฏในสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ต่อ จำนวนประชากรทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256112.55
256212.84
256310.98
25649.94
25658.92