สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) หรือ จำนวนผู้เสียชีวิต ต่อ จำนวนรวมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (เฉพาะบนทางหลวง)

ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) เฉพาะบนทางหลวงแผ่นดิน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ต่อ จำนวนรวมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดิน

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) หรือ จำนวนผู้เสียชีวิต ต่อ จำนวนรวมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (เฉพาะบนทางหลวง) ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25610.13
25620.13
25630.15
25640.14
25650.14