สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ต่อ ความยาวถนนทางหลวงแผ่นดิน

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25610.04
25620.04
25630.04
25640.03
25650.03