สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) หรือ จำนวนผู้เสียชีวิต ต่อ จำนวนอุบัติเหตุ 100 ครั้ง

ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตที่ปรากฏในสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ต่อ จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจร 100 ครั้ง

แหล่งข้อมูล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) หรือ จำนวนผู้เสียชีวิต ต่อ จำนวนอุบัติเหตุ 100 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255514.29
255611.98
255710.60
25589.00
25599.96