สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

ผู้บาดเจ็บสาหัส

ผู้บาดเจ็บสาหัส หมายถึง จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว

แหล่งข้อมูล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

ผู้บาดเจ็บสาหัส ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2557122,910
2558157,285
2559209,883
2560230,377
2561205,923