สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

ผู้บาดเจ็บสาหัส

ผู้บาดเจ็บสาหัส หมายถึง จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว

แหล่งข้อมูล

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

ผู้บาดเจ็บสาหัส ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2552113,048
2553113,862
2554104,725
2555110,777
2556107,123