สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 100 ล้านบาท

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 100 ล้านบาท หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตที่ปรากฏในสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามราคาคงที่ (ปี 2531) 100 ล้านบาท

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 100 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25610.08
25620.08
25630.07
25640.06
25650.06