สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน

อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน หมายถึง จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255511,013
255611,125
255713,259
255813,575
255915,665