สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน

อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน หมายถึง จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256117,045
256217,577
256319,172
256418,665
256519,286