สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ รถจดทะเบียน 10,000 คัน

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ รถจดทะเบียน 10,000 คัน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนรถจดทะเบียนสะสมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 1 หมื่นคัน

แหล่งข้อมูล

1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ รถจดทะเบียน 10,000 คัน ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
255734.30
255842.82
255956.21
256060.14
256152.06