สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) หรือ จำนวนผู้เสียชีวิต ต่อ จำนวนอุบัติเหตุ 100 ครั้ง (เฉพาะบนทางหลวง)

ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) เฉพาะบนทางหลวงแผ่นดิน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ต่อ จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดิน 100 ครั้ง

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) หรือ จำนวนผู้เสียชีวิต ต่อ จำนวนอุบัติเหตุ 100 ครั้ง (เฉพาะบนทางหลวง) ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256115.55
256215.38
256314.80
256412.33
256512.04