สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน คือ สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ จำนวนประชากรทั้งประเทศ 1 แสนคน

แหล่งข้อมูล

1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ประชากร 100,000 คน ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2557188.73
2558239.29
2559318.33
2560348.06
2561310.06