สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 100 ล้านบาท

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 100 ล้านบาท หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามราคาคงที่ (ปี 2531) 100 ล้านบาท

แหล่งข้อมูล

1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตร

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 100 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25571.32
25581.64
25592.12
25602.23
25612.00