สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) หรือ จำนวนผู้เสียชีวิต ต่อ จำนวนรวมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตที่ปรากฏในสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ต่อ จำนวนรวมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่ปรากฏในสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก

แหล่งข้อมูล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) หรือ จำนวนผู้เสียชีวิต ต่อ จำนวนรวมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25610.12
25620.12
25630.12
25640.11
25650.12