สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ต่อ ความยาวถนนทางหลวงแผ่นดิน

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25550.16
25560.16
25570.19
25580.19
25590.30