สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ต่อ ความยาวถนนทางหลวงแผ่นดิน

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25610.23
25620.23
25630.25
25640.25
25650.26