สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง 1,000 ล้านลิตร

อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลผู้ปวยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในภาคการจราจรและขนส่งทั่วประเทศ 1 ล้านลิตร

แหล่งข้อมูล

1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง 1,000 ล้านลิตร ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25573.70
25584.53
25595.02
25607.35
25615.54