สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน

อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ต่อ ความยาวถนนทางหลวงแผ่นดิน

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อ ความยาวถนน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25610.21
25620.21
25630.21
25640.18
25650.20