คลังความรู้

TOP DOWNLOAD

เอกสารที่มีคนดาวน์โหลดมากที่สุด

คลังความรู้ของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์ ประกอบด้วยบทความวิชาการ ผลงานศึกษาวิจัย เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ เพื่อให้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน การกำหนดทิศทางของนโยบายและออกแบบมาตรการต่างๆ รวมถึงการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

เรียงตาม: