อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ข้อมูลผลการสํารวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยมูลนิธิไทยโรดส์ และสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศของเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อัตราการสวมหมวกนิรภัย

ปี พ.ศ.

จำแนกตามตำแหน่งที่นั่ง

รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รวมผู้ขับขี่
และผู้โดยสาร
เฉพาะผู้ขับขี่
เฉพาะ
ผู้ขับขี่
เฉพาะผู้โดยสาร
เฉพาะ
ผู้โดยสาร

จำแนกตามกลุ่มอายุ

ผู้ใหญ่
รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เด็กและผู้ใหญ่
 เด็ก
*ในกลุ่มเด็กพิจารณาเฉพาะผู้โดยสาร
วัยรุ่น
รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร วัยรุ่น

จำแนกตามพื้นที่

ชุมชนเมืองหลักชุมชนเมืองรองชุมชนชนบทรวม
รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
เฉพาะผู้ขับขี่
เฉพาะผู้ขับขี่
เฉพาะผู้โดยสาร
เฉพาะผู้โดยสาร

หมายเหตุ

ชุมชนเมืองหลัก หมายถึง เขตเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ชุมชนเมืองรอง หมายถึง เขตเทศบาลเมืองในอําเภออื่นๆ หรือเทศบาลตําบลที่มีประชากรมากกว่า 20,000 คน
ชุมชนชนบท หมายถึง เทศบาลตําบลที่มีประชากรน้อยกว่า 20,000 คน

แนวโน้มอัตราการสวมหมวกนิรภัยจากอดีตถึงปัจจุบัน

แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อัตราการสวมหมวกนิรภัยรายจังหวัด