เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch)

ด้วยภารกิจหนึ่งที่สำคัญของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน คือ การพัฒนาระบบข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น อัตราการสวมหมวกนิรภัย อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัย การใช้ความเร็ว ในระดับจังหวัดของทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยระยะเวลาและบุคลากรจำนวนมาก ดังนั้น เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน หรือ เครือข่าย Road Safety Watch จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานสำรวจทั่วประเทศและการประมวลผลข้อมูล มีความรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย มูลนิธิไทยโรดส์ และสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่งทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่

Map
  • ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย Road Safety Watch ภาคกลาง

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย Road Safety Watch ภาคเหนือตอนบน

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย Road Safety Watch ภาคเหนือตอนล่าง

  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย Road Safety Watch ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย Road Safety Watch ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

  • คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย Road Safety Watch ภาคตะวันออก

  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย Road Safety Watch ภาคใต้ตอนบน

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมโยธา มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย Road Safety Watch ภาคใต้ตอนล่าง